วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ ปีใหม่ 2559 ราคาถูก
ทัวร์ออสเตรเลีย การบินไทย TG
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ โรโตรัว ทัวร์นิวซีแลนด์ ปีใหม่ ทะเลสาบเทโป ทัวร์นิวซีแลนด์ ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Caves)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ ปีใหม่ 2016 อ็อคแลนด์ ชมเมือง สะพานฮาร์เบอร์ ย่านควีนส์ สตรีทช้อปปิ้ง นั่งเรือข้ามฝากไปที่ดวอนฟอร์ต มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิต และฟาร์ม โรโตรัว ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี การแสดงของชาวเมารี  พร้อมอาหารค่ำ โรโตรัว เรนโบว์ สปริงส์ อโกรโดม ศูนย์วัฒนธรรมเมารี ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า ชมการกระโดดบันจี้ ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:  A8-NNEW-6D-TG 

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 29  ธันวาคม 2558 – 3 มกราคม 2559 69,900 63,900 59,900 585900 6,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ ปีใหม่ 2016 ราคาถูก

ทัวร์นิวซีแลนด์  วันแรก  กรุงเทพฯ  – อ็อคแลนด์


16.00 น.        คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.45 น.        เหิรฟ้าสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  TG 491

 ทัวร์นิวซีแลนด์ วันที่สอง  อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีทช้อปปิ้ง- นั่งเรือข้ามฝากไปที่ - ดวอนฟอร์ต


12.05 น.    เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร (แบบติ๋มซำ) ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์ ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์  ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด  จากนั้นนำท่านขึ้นเรือข้ามฝากจากเมืองอ๊อคแลนด์สู่ท่าเรือเดวอนฟอร์ตให้ท่านได้ผ่านชมอ่าวที่เต็มไปด้วยเรือใบและผืนน้ำสีฟ้าครามของอ่าวอ๊อคแลนด์จนถึงท่าเรือ เดวอนฟอร์ตให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรือนรวมถึงร้านกาแฟทีน่ารักร้านค้าที่ขายงานศิลปะมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ร้านขายของที่ระลึก ร้านเครื่องแก้ว ตามแนวถนนวิคตอเรีย จากนั้นให้ท่านเดินขึ้นไปชมวิวของเมืองที่เม้าท์วิคตอเรียที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามอีกมุมของเมืองอ๊อคแลนด์

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   AUCKLAND CITY HOBSON  HOTEL  หรือเทียบเท่า

 ทัวร์นิวซีแลนด์  วันที่สาม  อ็อคแลนด์ –  มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิต และฟาร์ม   -  โรโตรัว -  ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี  พร้อมอาหารค่ำ


เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิต ( HOBBITON MOVIE SET )  สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระการตา

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก  
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด นำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA ROTORUA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ    รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี  พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี

ทัวร์นิวซีแลนด์ วันที่สี่  โรโตรัว– เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี้ - โรโตรัว


เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติและท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

เที่ยง    รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง นำท่านชมน้ำตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ำไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยังไห้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) นำท่านเดินทางกลับเมืองโรโตรัว

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA  ROTORUA  HOTEL  หรือเทียบเท่า

ทัวร์นิวซีแลนด์  วันที่ห้า โรโตรัว  – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่  – อ็อคแลนด์


เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ้ำหนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี    ชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำ    คืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสง และท่านจะได้ชมความ    งดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หลังจากนั้นนำท่านกลับ เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึ่งบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อหรือจะเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหารไทย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  AUCKLAND CITY HOBSON  HOTEL  หรือเทียบเท่า

ทัวร์นิวซีแลนด์  วันที่หก อ็อคแลนด์  – กรุงเทพฯ

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นริมอ่าว ช้อปปิ้งย่านควีนส์สตรีท  หรือจะเล่นคาสิในที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์  จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติของเมืองอ๊อคแลนด์
14.50 น.    ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG492
20.50 น.    เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ ปีใหม่ 2559

หมายเหตุ 
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน
อัตรานี้ไม่รวม  วีซ่ากรุ๊ป 3,100 บาท และวี่ซ่าเดี่ยว  5,500 บาท หรืออาจจะเปลี่ยนแปลราคาขึ้นอยู่ที่สถานทูตกำหนด ( ขึ้นอยู่กับเอกสารของลูกค้าและความพร้อมว่าควรจะยื่นวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าเดี่ยว)  
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไป หากจำนวนผู้โดยสารต่ำกว่า 15 ผู้ใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้

อัตรานี้รวมบริการ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG)
2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ( เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย )  
6. ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วันที่  30 กรกฎาคม 2557   และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญไม่มีพนักงานยกกระเป๋า
7. ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์เริ่มวันที่ ค่าวีซ่าเปลี่ยนเป็น วีซ่ากรุ๊ป 3,100 บาท และ วีซ่าเดี่ยว  5,500 บาท

เงื่อนไขการจอง
1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ( 3 สัปดาห์ ) ในขอการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทันกำหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐานที่สถานทูตกำหนดในเรื่องการงาน และการเงิน หรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลทำให้สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่า  บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด หรือหากออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน
2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิก
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทำการคืนค่ามัดจำ 20,000.- บาท.
2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31 -59 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจำทั้งหมด 20,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจำทั้งหมด
- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว
3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่เราจ่ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและที่เที่ยวก่อนเดินทาง 1 เดือน )
4. แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองการประท้วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตปฏิเสธออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเองที่ให้เอกสารมาไม่ครบถ้วนตามที่สถาทูตกำหนด หรือการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเท็จในการขอวีซ่า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์
1. หนังสือเดินทาง (Passport)  ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และหนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดง ด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า)
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นตา พื้นหลังสีอ่อน ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
6. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสมาด้วย),  สำเนาทะเบียนใบหย่า  หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
7. หลักฐานการทำงาน  
 • กรณีเป็นพนักงาน  - หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเดือนปี ที่เริ่มงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติพร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 • กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ  -  สำเนาใบทะเบียนการค้า , หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน เซ็นชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  
 • กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  -  หนังสือรับรองจากหน่วยงาน/ต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ
 • กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  -   สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน / สถาบันที่กำลังศึกษา อยู่หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
 • กรณีเป็นแม่บ้าน  -  ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (หลักฐานการงาน และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมสำเนา  ทะเบียนสมรส  (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทำหนังสือรับรอง / ชี้แจง ความสัมพันธ์)
8. หลักฐานการเงิน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี) อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • ขอ Statements บัญชีออมทรัพย์จากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริงพร้อมตราประทับจากธนาคาร หรือ  
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ อับเดต ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด  
9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี  ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา ต้องให้ทั้งบิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ หรือ หากเดินทางไปกับบิดา / มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องให้บิดา / มารดาทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ   โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทาง ราชการอย่างถูกต้องและระบุชื่อเด็กที่เดินทางไปด้วย  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
 • ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก
 • ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือ รับรองบุตรบุญธรรม
10. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 75 ปีขึ้นไป จะต้องซื้อใบประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (ซื้อจากบริษัทประกันภัย / ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ) และดาว์นโหลดแบบฟอร์มสำหรับตรวจสุขภาพจากเวปไซด์ของสถานทูต นำไปยื่นตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่สถานทูตกำหนด จากนั้นส่งเอกสารทั้งหมดมาพร้อมกับเอกสารอื่นๆ เพื่อใช้ยื่นวีซ่า (ในบางกรณี ทางสถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ)
11. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน  ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแล อำนวยความสะดวกแก่ท่าน และประสานงานตลอดเวลา  ทั้งนี้หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ใคร่ขอความกรุณาท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน  ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้  ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
12. โปรดเซ็นชื่อของท่าน (ตามลายเซ็น ที่เหมือนในหนังสือเดินทาง) ลงในใบ APPLICATION FORM ที่บริษัทฯ ได้แนบไปให้ พร้อมส่งคืนมากับเอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า**


กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»