ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน (TG) สงกรานต์ 2561
ทัวร์เยอรมัน โปรโมชั่น การบินไทย TG
ทัวร์เยอรมัน ปราสาทนอยชวานสไตน์ สงกรานต์ 2561 ทัวร์เยอรมัน จัตุรัสโรเมอร์ ทัวร์แกรนด์เยอรมัน ประตูบันเดนบรูก (Brandenburg)


ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี สถานกำแพงเบอร์ลินที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความงามของเมืองเดรสเดน (Dresden) กล่าวขานว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A55-GER-8D5N-TG

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 4-11, 24-31 มี.ค.61
57,900 5,900
 8-15, 9-16, 12-19, 13-20 เม.ย.61 66,900 6,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน สงกรานต์ 2561


วันแรก    กรุงเทพฯ   TG 920 23.40-05.50 น.
วันที่สอง    แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก
วันที่สี่    เมืองไลป์ซิก – พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน
วันที่ห้า    กรุงเบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน
วันที่หก    เดรสเดน – แบมเบิร์ก – มิวนิค
วันที่เจ็ด    มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
วันที่แปด    มิวนิค – สนามบิน
วันที่เก้า    กรุงเทพฯ TG 925 10.00 - 06.10 น.

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป