วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561
ทัวร์อเมริกาตะวันออก แคนาดาวอชิงตัน ดีซี นิวยอร์ก ทัวร์อเมริกา EVA Air BR
ทัวร์อเมริกาตะวันออก ราคาถูก ทัวร์อเมริกาตะวันออก เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia city) ทัวร์อเมริกาตะวันออก EMPIRE STATE  

ทัวร์อเมริกา แคนาดา อเมริกาตะวันออก โตรอนโต้ น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา จุดเกือกม้า) คอร์นนิ่ง ชม Corning Class Museum  แฮริสเบิร์ก วอชิงตัน ดี ซี พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ฟิลาเดลเฟีย นิวยอร์ก นิวยอร์ก ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า EMPIRE STATE นิวยอร์ก ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ  ช้อปปิ้งเอาท์เลทชื่อดังที่สุดในอเมริกา พิเศษสุด ! นำท่านพักที่โรงแรม Sheraton on the falls ท่านสามารถมองเห็นวิวน้ำตกไนแองการ่า พร้อม ! สะสมไมล์ ROP
สายการบิน : EVA Air (BR)
Code: JF-EUSA-10D-BR

วันเดินทาง   ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
 
 เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
 
เด็กต่ำกว่า12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 10-17 ตุลาคม 2556 99,900 99,900 94,900  89,900  12,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์ อเมริกาตะวันออก แคนาดาวอชิงตัน ดีซี นิวยอร์ก 2556

ทัวร์อเมริกาตะวันออก วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ไทเป - โตรอนโต้ - น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา จุดเกือกม้า)

0900     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน EVA AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (พบหัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
1220    เดินทางสู่ เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา โดยสายการบิน EVA AIRWAYS  เที่ยวบินที่ BR 062  
1705     เดินทางถึงสนามบิน ไทเป (ประเทศใต้หวัน) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
0145     ออกเดินทางต่อสู่ เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR 036
0535     เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ Pearson International (YYZ) เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร . . หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเที่ยวชม เมืองโตรอนโต้ เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ นครที่ใหญ่ที่สุดใน เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด และใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศแคนาดา อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก เป็นเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองของประเทศแคนาดา นำท่านชม สกายโดม , ปราสาทคาซาโลม่า , สวนควีนพาร์ค , ศาลาว่าการเมืองโตรอนโต้ , ท่าเรือโตรอนโต้ , มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของเมืองโตรอนโต้ นำท่านขึ้น หอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซึ่งมีความสูงถึง 520 เมตร เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโต้ได้อย่างจุใจ และให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้ามากมาย ณ ตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเก่า EATON TOWER
เที่ยง     อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
บ่าย    ได้เวลานำท่าเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดา บริเวณจุดเกือบม้า จุดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของ น้ำตก เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลกและเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาว ชาวอเมริกัน นำท่านชื่นชมความยิ่งใหญ่ตระการตาและงดงามของน้ำตกที่สรรค์สร้างโดยธรรมชาติ และถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงาม ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ท่านต้องมาสัมผัสด้วยตนเอง นำท่านล่องเรือ เมด  ออฟ เดอะ มิส (Maid of the Mist) ทวนกระแสน้ำเข้าสู่สายน้ำอันเชี่ยวกราดที่หลั่งไหลโถมเถมาจากเบื้องสูงสุด ที่ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ สัมผัสกับประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงดังสนั่น หวั่นไหว สัมผัสถึงละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณอย่างใกล้ชิดที่สุด ***(ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและเรือไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากทางเรือจะพิจารณาถึงความปลอดภัยขงลูกคาเป็นหลัก ดังนั้นทางทัวร์จะจัดให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ การนั่งกระเช้า Whirl Pool Aero Car ชมจุดน้ำวน อันเกิดจากกระแสน้ำวนจากน้ำตกไนแองการ่าแทน และหาก Whirl Pool Aero Car ไม่เปิดให้บริการ ทางทัวร์ยินดีคืนค่าใช้จ่ายคืนให้กับทุกท่าน)
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ที่พัก     SHERATON ON THE FALLS / HILTON HOTEL AND SUITES  NIAGARA หรือเทียบเท่า

 ทัวร์อเมริกาตะวัน วันที่ 2 อเมริกา - คอร์นนิ่ง - แฮริสเบิร์ก

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
0800    นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ตั้งอยู่บนฝั๋งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว นำท่านชม Corning Class Museum โรงงานเครื่องแก้ว ที บี ไอ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในด้านการทำเครื่องแก้วส่งออกของประเทศอเมริกา
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    ออกเดินทางสู่ เมืองแฮรีส เบิร์ก  (harrisburg City) เมืองหลวงของ มลรัฐเพนซิลเวเนีย ตั้งอยู่ริ่มฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก    COMFORT INN HARRISBURG หรือเทียบเท่า

 ทัวร์อเมริกาตะวันออก วันที่ 3 แฮริสเบิร์ก - วอชิงตัน ดี ซี - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
0800    นำท่านชม เมืองแฮรีส เบิร์ก  (Harrisburg City) นำท่านเยี่ยมชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้แวะซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ HERSHEY’S  CHOCOLATE  จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี (Washington D.C.City) เมืองหลวงของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ และยังเป็นเมืองที่ได้รับการวางแผนผังเมืองเป็นอย่างดี นำท่านชม สถาบันสมิธโซเนียน (TheSmithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยา ศาสตร์ ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนี่ยนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดใน โลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน ให้ท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright (รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่)
เที่ยง   ให้ท่านอิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกสบายต่อการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
บ่าย    นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ, อนุสาวรีย์วอชิงตัน , อนุสรณ์ลินคอร์น , อนุสาวรีย์เจฟเฟอร์สัน , ตึกรัฐสภา (ให้ท่านลงถ่ายรูปที่ ตึกรัฐสภา,อนุสรณ์ลินคอร์น)
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่    HOLIDAY INN WASHINGTON D.C. GREENBELT , MARYLAND หรือเทียบเท่า

ทัวร์อเมริกาตะวันออก วันที่ 4 ฟิลาเดลเฟีย นิวยอร์ก

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
0800    เดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia city) หรือที่เรียกกันว่า Philly หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมลรัฐเพลซิลเวเนีย
นำชม เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมือง ที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพและอิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์  ฮอลล์  และระฆังแห่งอิสรภาพที่ ลิเบอร์ตี้ เบลล์
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านออกเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์กซิตี้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง และสังคม ที่สำคัญที่สุดของโลก มีตึกระฟ้า และตึกที่สูง มากที่สุดในโลก ตลอดระยะเวลา 150 ปี  **ให้ท่านผาระพักผ่อนในช่วงเย็นเพื่อเตรียมตัวเดินทางในวันพรุ่งนี้บนเกาะแมนฮัตตันอย่างเต็มวัน
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่     COMFORT SUITES NEWARK หรือเทียบเท่า

ทัวร์อเมริกาตะวันออก วันที่ 5 นิวยอร์ก - ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า EMPIRE STATE

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
0800    นำท่านชม มหานครนิวยอร์ค นำท่านชม เซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค เป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะแมนฮัตตัน แห่งมหานครนิวยอร์ก ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 25 ล้านคน เป็นสวนสาธารณะที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดในอเมริกา เรดิโอซิตี้ มิวสิคฮอลล์ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดัง ย่านไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับรวมทั้งผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์  และจัตุรัสไทม์สแควร์  ผ่านชม Ground Zero เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกแฝด World Trade central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ และการก่อสร้างตึกใหม่ หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ในปี 2001
เที่ยง    ให้ท่านอิสระอาหารกลางวัน
บ่าย     หลังรับประทานอาหาร พิเศษสุด ! นำท่านขึ้นตึกสูงระฟ้าเอ็มไพรสเตท (Empire State Building) เพื่อชมทิวทัศน์ของเกาะแมนฮัตตันใจกลางกรุงนิวยอร์ก แบบ 360 องศา ซึ้งปัจจุบันเป็นตึกสูงที่สุดในนิวยอร์ก และเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember ,King Kong  ตึกนี้ เป็นที่ทำการของบริษัทใหญ่ๆ มากกว่า 600 บริษัท ตึกแห่งนี้ใช้อิฐก่อสร้างถึง 10 ล้านก้อน สูง 375 เมตร และลึกลงไปใต้ดิน จากระดับถนนอีก 10 เมตร แบ่งเป็น 102 ชั้น บนยอดสูงสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตร จากชันล่างจนถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดีชนิดไม่ขึ้นสนิม คิดเป็นน้ำหนัก 730 ตัน มีหน้าต่างทั้งหมด 6,500 บาท จุคนได้กว่า 80,000 กว่าคน รับประกัน 6,000 ปี ใช้ลิฟต์ขึ้นลงกว่า 65 เครื่อง นำทุกท่านชมวิวจากชั้นที่ 86 ของตึก ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ณ ใจกลางกรุงนิวยอร์ก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างจุใจตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนสายที่  5 (ฟิฟท์ อเวนิว) ถนนช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์หรูหราต่างๆ ระดับโลก ที่สร้างขึ้นโดยตระกูลที่ร่ำรวยซึ่งติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา บริเวณนี้คับคั่งไปด้วยศูนย์การค้า และโรงมหรสพชั้นนำ
ค่ำ    อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
พักที่    COMFORT SUITES NEWARK หรือเทียบเท่า

ทัวร์อเมริกาตะวันออก วันที่ 6 นิวยอร์ก - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - ช้อปปิ้งเอาท์เลทชื่อดังที่สุดในอเมริกา

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
0800    นำท่าน ล่องเรืองสู่เกาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของฝั่งเมืองแมนฮัตตัน และชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่ประชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับประชาชนนครนิวยอร์ก ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันมหานครนิวยอร์ก และนิวเจอร์ซี่ได้จากจุดนี้ ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้เห็นสะพานบรูคลิน ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกของนิวยอร์ก ที่สร้างข้ามแม่น้ำอิสต์ริฟเวอร์ เพื่อเชื่อมเกาะแมนฮัตตัน ซึ่งเป็นใจกลางนครนิวยอร์กกับย่านบรูคลิน ที่ใช้อิฐและและหินผสมผสานกัน ก่อเป็นเสาหลักขึ้น 2 ฟาก และใช้เส้นลวดเหล็กขึงเพื่อยึดโยงโครงสะพานขึ้น ซึ่งมีทั้งปูนและไม้ ความยาว 6,016 ฟุต กว้าง 85 ฟุต จนเป็นผลสำเร็จและใช้งานได้อย่างคงทน จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlet เป็นเอาท์เลทที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้า  แบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้ท่านได้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น BURBERRY , GUCCI , CHANEL , DIOR , COACH , DIESEL , G-STAR , MISS SIXTY , ENERGY , NIKE , VERSACE , POLO , A/X , EMPORIO ARMANI และอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยง    อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันและเย็น ภายในเอาท์เล็ท เพื่อให้ท่านสะดวกแก่การช้อปปิ้ง หรือท่านอาจจะจิบชา กาแฟภายในเอาท์เล็ท ก็มีให้ท่านได้เลือกมากมายหลายร้านให้ท่านได้ลิ้มรอง แบบสไตล์อเมริกันแท้ๆ
1630    ได้เวลาอันสำควร นำท่านออกเดินทางส่ สนามบินนานาชาติ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)

ทัวร์อเมริกาตะวันออก วันที่ 7 นิวยอร์ก - ไทเป

0145    นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR 031

ทัวร์อเมริกาตะวันออก วันที่ 8 ไทเป - ถึงประเทศไทย

0535    เดินทางถึงสนามบิน ไทเป (ประเทศใต้หวัน) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
0840    ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR 075
1115    เดินทางถึงท่าอากาศยาน นานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์อเมริกาตะวันออก

  อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน EVA AIRWAYS และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 ท่าน (ตามรายการที่ระบุ)
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
4. ค่าพาหนะและรถรับส่งนำเที่ยวตลอดรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
6. หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 70 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปไกค์,คนขับรถ และอื่นๆ ท่านละ 50 เหรียญตลอดทริปการเดินทาง
2. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา (กรณีให้ทางบริษัทดำเนินการ คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่านละ 6,800 บาท อัตรานี้กรณีเดินทางกับทางบริษัทเท่านั้น)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการบินอีว่า แอร์เวย์ อนุญาตให้ท่านนำกระเป๋าโหลดลงใต้เครื่องบิน ได้ท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
4. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
7. เงื่อนไขการเดินทาง ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ขอหักอนุญาตหัก ณ ที่จ่าย เพิ่ม 3% เป็น 10% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไข
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท 3 วันหลังจากการจอง (กรณีให้ทางบริษัทดำเนินการทำวีซ่าให้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าพร้อมค่ามัดจำงวดแรก เป็น 26,800 บาท)  หลังจากนั้น 10 วัน ชำระงวดที่สองอีก 25,000 บาท และ ส่วนที่เหลือ ชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
2. ในกรณีที่ ยังไม่ออกตั๋ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 6,800 บาท และค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินท่านละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 11,800 บาท และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน หลังจากวันทราบผล
3. ในกรณีที่ ออกตั๋วแล้ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 6,800 บาท และค่าตั๋วเครื่องบินตามราคาจริง
4. ในกรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
5. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า  4 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
6. กรณีท่านให้เอกสารในการทำวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
8. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
9. บริษัทฯจะท หน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง  แต่ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
10. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้  ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
11. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการหรือบอกเลิกตามความเหมาะสมแต่ยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นประการสำคัญ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ในกรณียังไม่ได้ดำเนินการยื่นวีซ่า)
2. แจ้งล่วงหน้า 31-44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และถ้าได้ทำการยื่นขอวีซ่าแล้ว จะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิ่มอีก 6,800 บาท
3. แจ้งล่วงหน้า 16-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งล่วงหน้า 1–15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง , ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
7. ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท  และอื่นๆ
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ  ที่เกิดเหนือการ ควบคุมของบริษัทฯ

****โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงเพลิงไหม้ในห้องพัก ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ****
****อัตราค่าเดินทางนี้คำนวณไว้ที่จำนวนคนเดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่านที่เป็นผู้ใหญ่ หากกรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือแก้ไขโปรแกรมการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***


**ราคาช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อน**
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
 และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
**กรณีเด็กที่มีความประสงค์ไม่ใช้เตียงเสริมจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปีเท่านั้น**

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»