วันเสาร์, 17 มีนาคม 2561
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลอสแองเจลลิส 10วัน7คืน  (CX) ทัวร์อเมริกา cathay pacific CX
ทัวร์อเมริกา ราคาถูก ทัวร์อเมริกา ดิสนีย์แลนด์ ทัวร์อเมริกา ลาสเวกัส  

ทัวร์ซานฟรานซิสโก ล่องอ่าวซานฟรานซิสโก ชม เกาะอัลคาทราซ สะพานโกลเด้นเกท ขึ้นเขา Twin Peak ทะเลสาบทาโฮ่ โยเซมิติ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ เฟรสโน ลาสเวกัส ลอสแองเจลลิส ดิสนีย์แลนด์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ Cable Car นั่งรถราง ชมวิวที่สวยงามรอบเมือง เมือง South Lake Tahoe Heavenly Resort ซึ่งเป็นสกี รีสอร์ทที่เก่าแก่และใหญ่ติดอันดับต้นๆ ของ Lake Tahoe ทัวร์อเมริกาตะวันตก 2013

วันเดินทาง   ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
 
 เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
 
เด็กต่ำกว่า12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 99,990 99,990 99,990  89,990  15,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลอสแองเจลลิส 10วัน7คืน  (CX) 2558

ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ซานฟรานซิสโก       (1)

05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง
08.20 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯสู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX 700
12.10 น. ถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
14.10 น. เหินฟ้าจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ CX 870
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****
(เวลาที่ซานฟรานช้ากว่าประเทศไทย 14 ชม.)
11.40 น. เดินทางถึงซานฟรานซิสโก หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านสู่ ท่าเรือหมายเลข 39 (Pier 39) ท่าเรือสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่เรียกกันว่า Fisherman’s Wharf มีร้านค้าน่ารักมากมายและสิงโตทะเลให้ชมกัน พร้อมกับวิวที่สวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านลงเรือ ล่องอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงดงามของตัวเมืองผ่านชม เกาะอัลคาทราซ สถานที่คุมขังอาชญากรนามระบือ “อัลคาโปน” ในอดีต (โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำทุกท่านชมสะพานโกลเด้นเกท อันโด่งดังและแวะให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกและเดินเล่นบนสะพานเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศ จากนั้นนำท่านขึ้นเขา Twin Peak เพื่อชมความงามของเมืองซานฟรานซิสโกโดยรอบได้จากจุดนี้ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในการถ่ายภาพ Panorama แบบ 360 องศา หลังจากนั้นนำท่านสู่ย่าน China Town
เย็น รับประทานอาหารเย็น
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Crowne Plaza Union City หรือเทียบเท่า

 ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่ 2 ซานฟรานซิสโก – ทะเลสาบทาโฮ่    (2)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านนั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งรถรางถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานอย่างหนึ่งโดยผู้ใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองซาน ฟรานก็จะต้องลองนั่งรถรางเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่และยังได้สัมผัสกับวิวที่สวยงามโดยรอบของเมือง นำท่านชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า ถนนย่านลอมบาด เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกทั้งสองข้างทาง มีดอกไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสู่ เมือง South Lake Tahoe เมืองพักผ่อนยอดฮิตของคนอเมริกันและมีทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป็นอันดับสองของอเมริกาอีกด้วย ทะเลสาบที่ถูกยกย่องว่าเป็นทะเลสาบมรกต (Emerald Bay)
ด้วยเพราะเกิดจากการละลายของหิมะที่ไหลจากบนยอดเขาแล้วมารวมตัวกันบนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่ง กำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 2 ล้านปีก่อน ทะเลสาบแห่งนี้ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลเลย น้ำในทะเลสาบจึงเป็นน้ำจืดและมีความใสสะอาดเป็นอย่างมากมีความลึกอยู่ที่ประมาณ 1,645 ฟุต ถือเป็นทะเลสาบที่มีความลึกเป็นอันดับ 2 ของทวีปอเมริกาเหนือ อีกทั้งท่านยังได้ชมวิวทัศน์ที่สวยงามแวดล้อมไปด้วยภูเขาสูงสลับกับป่าสนที่อยู่รอบๆทะเลสาบ ถือว่าเป็นเส้นทางชมวิวที่สวยที่สุดในอเมริกาเลยก็ว่าได้ นำท่านเดินทางสู่ Heavenly Resort ซึ่งเป็นสกี รีสอร์ทที่เก่าแก่และใหญ่ติดอันดับต้นๆ ของ Lake Tahoe นอกจากนี้ยังมีร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกอีกด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Horizon Casino Resort หรือเทียบเท่า

 ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่ 3 ทะเลสาบทาโฮ่ – อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ - เฟรสโน    (3)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ ตลอดการเดินทางจะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนและสวยงามมาก ซึ่งอาจจะได้เห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะบางส่วนและป่าไม้ที่เขียวขจีบางส่วนด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านชมอุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ (Yosemite) (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ณ วันเดินทาง) อุทยานแห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกเต็มไปด้วยหน้าผาแบบหินแกรนิต ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาหลายล้านปีก่อน และ HALF DOME ภูเขาหินแกรนิตที่เป็นรูปครึ่งภูเขาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากนั้นชมความสวยงามของธรรมชาติ เช่น น้ำตก Bridalveil และ น้ำตก โยเซมิติ ภูเขาและต้นไม้ต่างๆที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุเก่าแก่มาก จากนั้นนำท่านสู่เมืองเฟรสโน เมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นศูนย์การธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุดและบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ก็ไม่บดบังตึกแถวส่วนอาคารสูงก็มีความสูงแค่เพียง 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่
เย็น รับประทานอาหารเย็น
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Radisson Fresno หรือเทียบเท่า

ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่ 4 เฟรสโน – ลาสเวกัส (4)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองแห่งแสงสีกลางทะเลทราย ที่ท่านจะต้องตื่นตาตื่นใจกับสิ่งบันเทิงมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (ที่เมือง Barstow)
บ่าย นำท่านเข้า สู่ Las Vegas premium outlets เป็นแหล่งช้อปปิ้ง Outlets ที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดใน Las Vegas มีแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss sixty, Calvin Klein หลังจากนั้นเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้า โรงแรมแต่ละแห่งในย่าน Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม Treasure Island, โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม Stratosphere, ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Circus Circus Hotel and Casino หรือเทียบเท่า

ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่ 5 ลาสเวกัส – ทัวร์เสริม Sky Walk (5)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
วันนี้เป็นวันที่ให้ทุกท่านอิสระท่านสามารถชมความงามของเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกเดินทางไปสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน พบกับความยิ่งใหญ่ของภูผาหินที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติมานับล้านๆปี
**ทัวร์เสริม Skywalk บริการด้วยรถบัส ราคา: 5,500 บาท**
(ระยะเวลาของทัวร์โดยประมาณ 8 ชั่วโมง)
*วิธีการท่องเที่ยว*
นำท่านไปสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ทางคณะจะต้องเปลี่ยนเป็นรถ Shuttle bus ของวนอุทยานแกรนด์แคนย่อน2ครั้ง
(*แนะนำให้ท่านนำเป้สะพายหลังติดตัวไปด้วยในวันนี้เพื่อใส่เสบียงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อความคล่องตัว)
เที่ยง รับประทานอาหาร(รวมอยู่ในทัวร์เสริม) *สำหรับท่านที่ไม่ใช้บริการทัวร์เสริม รับประทานตามอิสระ*
Eagle Point, Skywalk Glass Bridge พิเศษ นำท่านสู่สถานที่ใหม่ล่าสุดของแกรนต์แคนย่อน สกายวอร์ค เป็นสะพานแก้วเกือกม้าที่มีความสูง 4,000 feet หรือ 1,200 เมตร เหนือแม่น้ำโคโลราโด ที่ทอดผ่านหุบเหวของแกรนต์แคนย่อน พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถทานแรงของรถต่างๆและพายุหนักๆได้อย่างปลอดภัย ระหว่างทางเดืนนั้นเป็นกระจกใส ถ้ามองลงไปจะเห็นเหวที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนและหวาดเสียว ให้ท่านได้ประทับใจกับประสบการณ์นี้ (Skywalk Glass Bridge ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายรูปส่วนตัวขึ้นไปถ่าย ต้องใช้บริการของอุทยานเท่านั้น
Guano Point จุดนี้ท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลี้ลับของแกรนด์แคนย่อน และแม่น้ำโคโลราโด
** จบบริการทัวร์เสริม Skywalk ด้วยรถบัส **
เย็น รับประทานอาหารเย็น
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Circus Circus Hotel and Casino หรือเทียบเท่า

ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่ 6 ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส (6)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ลอสแองเจลิส ระหว่างทางแวะเอาท์เลท อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้ายี่ห้อดังของอเมริกา อาทิเช่น เสื้อผ้า Polo, รองเท้าหนัง Nine West, กระเป๋า Coach, น้ำหอมดังๆ และอื่นๆ ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยครึ่งต่อครึ่ง ตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางถึงเมืองลอสแองเจลิส (Hollywood) เมืองมายาที่ได้สร้างสรรค์หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่ถ้วน และนำทุกท่านชม ไชนีส เธียเตอร์ (Chinese Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ ซึ่งมี Walk of Fame เป็นถนนซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้า ของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด เช่น ทอม แฮงค์, แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี่, ทอม ครูซ
เย็น รับประทานอาหารเย็น
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Buena Park Hotel หรือเทียบเท่า

ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่ 7 ดิสนีย์แลนด์  (7)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเข้าสู่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายที่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ บรรจงสร้างไว้ นำชมหมู่บ้านโจรสลัด (PIRATES OF CARIBBEAN) บ้านผีสิง ล่องเรือในป่าดงดิบ หรือจะแวะเข้าไปชมโลกของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลงและร่ายรำโดยจำลองการแต่งกายชุดประจำชาติจากทั่วทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด์ (SMALL WORLD) (อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวก)
บ่าย อิสระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย เช่น ผจญภัยในอวกาศกับสตาร์ทัวร์ (STAR TOUR) ตื่นเต้นหวาดเสียวกับการนั่งรถไฟเหาะ (SPACE MOUNTAIN) ช้อปปิ้งของที่ระลึก ทักทายและถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูนต่างๆ อาทิ มิคกี้เมาส์, กุฟฟี่, โดนัลดั๊ค, ไลอ้อนคิง, โพคาฮอนทัส ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหารเย็น
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Buena Park Hotel หรือเทียบเท่า

ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่ 8 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  (8)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเข้าชมโรงถ่ายยูนิเวอร์แซล ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง,จอวส์ ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย SIMPSON, JURASSIC PARK, TERMINATOR-3, หรือชมการแสดงสุดยอดทางเทคนิค UNDER WATER WORLD (อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวก)
เย็น รับประทานอาหารเย็น
หลังอาหารนำท่านสู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก

ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่ 9 ลอสแองเจลิส – ฮ่องกง (9)

01.15 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 881

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่ 10ฮ่องกง – กรุงเทพฯ        (10)

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.55 น. ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CX 713
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์อเมริกาตะวันตก

• กรุ๊ปขั้นต่ำเดินทาง 15 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ำกว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
*** ราคายังไม่รวมค่า Tip คนขับรถ USD3 ต่อคนต่อวัน***
*** เดินทาง 9 - 11 คน เพิ่มท่านละ 10,000 บาท
*** เดินทาง 12 – 14 คน เพิ่มท่านละ 8,000 บาท

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CATHAY PACIFIC)
• ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
• ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม 
• ค่าหนังสือเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดไว้
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าทิปคนรถ (3 USD ต่อวันต่อคน)

เงื่อนไข
ท่านสามารถสำรองที่นั่งโดยจ่ายมัดจำล่วงหน้าท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, เหตุจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน
หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้ ซึ่งเป็นเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือทำสิ่งผิดกฏหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับผิดชอบ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

กรณียกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

****โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงเพลิงไหม้ในห้องพัก ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ****
****อัตราค่าเดินทางนี้คำนวณไว้ที่จำนวนคนเดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่านที่เป็นผู้ใหญ่ หากกรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือแก้ไขโปรแกรมการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***

 


**ราคาช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อน**
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
 และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
**กรณีเด็กที่มีความประสงค์ไม่ใช้เตียงเสริมจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปีเท่านั้น**

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»