วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561
เที่ยวพักผ่อน เกาะฮาวาย ทัวร์ฮาวาย Honolulu  หมู่เกาะฮาวาย 6วัน3คืน ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย
ทัวร์อเมริกา เกาะฮาวาย ราคาถูก 2013 ทัวร์อเมริกา เกาะฮาวาย ราคาถูก 2013 หาดไวกิกิ ทัวร์อเมริกา เกาะฮาวาย เพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbour)  

เที่ยวฮาวาย  เที่ยวพักผ่อน เกาะฮาวาย ทัวร์ฮาวาย Honolulu หมู่เกาะฮาวาย ภูเขาไฟไดมอนเฮด (Diamond Head ) หาดไวกิกิ 
เพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbour) พระราชวังอิโอลานี (Iolani Palace) อนุสาวรีย์พระเจ้าคาเมฮาเมฮา สุสานทหารพันช์โบล์ว ช้อปปิ้ง เอาท์เลท อิสระพักผ่อนท่านสามารถช้อปปิ้งหรือเล่นกิจกรรมชายหาด โพลินีเชี่ยน คัลเจอ เซ็นเตอร์ (Polynesian Cultural Center) ศูนย์วัฒนธรรมของชนเผ่า 7 เผ่า

วันเดินทาง   ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
 
 เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
 
เด็กต่ำกว่า12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สงกรานต์2558 69,990 69,990  69,990  59,990  10,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ เที่ยวพักผ่อน เกาะฮาวาย ทัวร์ฮาวาย Honolulu  หมู่เกาะฮาวาย 2558

 ทัวร์ฮาวาย วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไทเป – ฮาวาย – หาดไวกิกิ

15.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกบริเวณประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน
17.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวันด้วยเที่ยวบิน CI 836
21.45 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเปเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
23.00 น. ออกเดินทางต่อจากสนามบินเถาหยวน กรุงไทเปเพื่อเดินทางสู่เกาะฮาวาย โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบิน CI 002
********* บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล **********
14.45 น. เดินทางถึงสนามบินฮอนโนลูลู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองของฮอนโนลูลู เมืองหลวงของมลรัฐฮาวาย เกาะโอฮาอู ประกอบไปด้วยเกาะสำคัญ 5 เกาะ คือ คาอู้, ลาไน, มาอูอิ, ฮาวายอิ, และโอฮาอูที่เป็นเกาะสำคัญที่สุด มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด นำท่านชมความงามรอบเกาะตลอดระยะทางประมาณ 75 ไมล์ เลียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิกฟิก นำท่านชมความงดงามของชายหาดไวกิกิ หาดทรายขาวบนฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่คนทั่วโลกต่างฝันจะมาเยือน จากนั้นนำท่านชมปากปล่องภูเขาไฟไดมอนเฮด (Diamond Head ) ปากปล่องภูเขาไฟขนาดยักษ์ ที่ผุดขึ้นมากลางเกาะโออาฮูอย่างน่าอัศจรรย์และถึงแม้ว่าปากปล่องภูเขาไฟจะดับสนิทไปแล้วกว่า 150,000 ปีก่อน แต่ขณะนี้ได้กลายสภาพเป็นปากปล่องภูเขาไฟอันเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญหากท่านใดมีโอกาสได้มาเยือนฮาวายจะต้องไม่พลาดที่นี่อย่างแน่นอน นำท่านเดินทางสู่ “หน้าผาพาลี” ชมวิวทิวทัศน์อันธรรมชาติสวยงามของฮาวาย มีลมพัดแรงตลอดทั้งปี เป็นที่มาของตำนานการสู้รบที่สำคัญของกษัตริย์คาเมฮาเมฮา
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก Waikiki Resort Hotel หรือเทียบเท่า ( - / - / D )

 ทัวร์ฮาวาย วันที่ 2เพิร์ล ฮาร์เบอร์ – พระราชวังอิโอลานี – อนุสาวรีย์พระเจ้าคาเมฮาเมฮา – สุสานทหารพันช์โบล์ว – ช้อปปิ้ง เอาท์เลท

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเข้าชมอนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่าหรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbour) อนุสรณ์สถานเรือรบสหรัฐ ซึ่งเป็นสมรภูมิเดือดสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทหารสหรัฐยึดหัวหาดเพิร์ลฮาร์เบอร์ บนหมู่เกาะฮาวายเป็นฐานทัพในการสู้รบกับกองกำลัง ทหารของญี่ปุ่น ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านในอาคารจะเป็นนิทรรศการจัดแสดงเกี่ยวกับการสู้รบของกองกำลังทั้งสองฝ่าย และการโจมตีโดนการทิ้งระเบิดของทหารญี่ปุ่น เพื่อถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์ ด้านนอกอาคารจะโชว์เรือรบสมัยสงครามและระเบิดต่างๆ นำท่านเข้าชมความงามของเกาะโออาอุ เกาะที่เป็นที่ตั้งของนครฮอนโนลูลู เมืองหลวงของรัฐฮาวาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่พระราชวังอิโอลานี (Iolani Palace) พระราชวังเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ผู้ปกครองฮาวาย แต่ในปลายยุคศตวรรษที่ 18 ฮาวายก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาและสภาถูกปกครองด้วยกลุ่มคนผิวขาว ทำให้กษัตริย์หมดอำนาจและพระบรมราชินีลิลีอูกาลานี ได้ถูกกักขังโดยจำกัดอิสระภาพในพระราชวังแห่งนี้เป็นเวลานานนับปี สุดท้ายฮาวายจึงได้ถูกรวมให้เป็นมลรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ.2502 นับรวมถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึงครึ่งศตวรรษ พระราชวังอิโอลานี จึงเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และได้มีการจดทะเบียนไว้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แห่งชาติเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่ฮาวายถูกนับรวมเป็นหนึ่งกับสหรัฐอเมริกา พระราชวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นศาลากลางเฉพาะการของรัฐบาลจนถึงปีค.ศ.1969 หลังจากนั้นทางการก็สั่งให้มีการบูรณะและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมในปี ค.ศ.1978 ชมอนุสาวรีย์พระเจ้าคาเมฮาเมฮา กษัตริย์ผู้ที่ได้รวบรวมหมู่เกาะเหล่านี้เข้าเป็นอาณาจักรเดียวกัน เรียกว่า “ราชอาณาจักรฮาวาย” และปกครองต่อเนื่องสืบมาจนสิ้นรัชกาลในปีค.ศ.1872 จากนั้นนำท่านเข้าชม สุสานทหารพันช์โบล์ว (Punchbowl Crater) สุสานของเหล่าทหารอเมริกันที่พลีชีพในสงครามต่างๆ รวมถึงนักบินอวกาศ นำท่านช้อปปิ้ง เอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะฮาวาย Ala Moana Shopping Center ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย โดยมีร้านให้ท่านได้เลือกกว่า 290 ร้านรวมไปถึงร้านอาหารและสิ่งบันเทิงต่างๆ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก Waikiki Resort Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

 ทัวร์ฮาวาย วันที่ 3อิสระตามอัธยาศัย   

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
อิสระพักผ่อนท่านสามารถช้อปปิ้งหรือเล่นกิจกรรมชายหาดได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย อิสระตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก Waikiki Resort Hotel หรือเทียบเท่า ( B / - / - )

 ทัวร์ฮาวาย วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย – โพลินีเชี่ยน คัลเจอ เซ็นเตอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
อิสระตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โพลินีเชี่ยน คัลเจอ เซ็นเตอร์ (Polynesian Cultural Center) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ แห่งรัฐฮาวาย ซึ่งประกอบด้วย 7 เผ่า ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าอย่างใกล้ชิด หากอยากสัมผัสกับความเป็นฮาวายแท้ๆ สถานที่แห่งนี้จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักความเป้นฮาวายได้มากขึ้น
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮอนโนลูลู ( B / L / D )

 ทัวร์ฮาวาย วันที่ 5ฮอนโนลูลู – ไทเป – กรุงเทพฯ

01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวันด้วยเที่ยวบิน CI 001
********* บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล **********

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเปเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.20 น. ออกเดินทางต่อจากสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เที่ยวบิน CI 833
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

         

เงื่อนไขการจองทัวร์ฮอกไกโด

 

•กรุ๊ปขั้นต่ำเดินทาง 15 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ำกว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
***ราคายังไม่รวมค่า Tip คนขับรถ USD3 ต่อคนต่อวัน***
*** เดินทาง 9 - 11 คน เพิ่มท่านละ 10,000 บาท
*** เดินทาง 12 – 14 คน เพิ่มท่านละ 8,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (China Airlines)
• ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
• ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม 
• ค่าหนังสือเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดไว้
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ)
• ค่าทิปคนรถ (3 USD ต่อวันต่อคน)
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

เงื่อนไข
• ท่านสามารถสำรองที่นั่งโดยจ่ายมัดจำล่วงหน้าท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, เหตุจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน
• หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้ ซึ่งเป็นเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือทำสิ่งผิดกฏหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับผิดชอบ
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

กรณียกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 


**ราคาช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อน**
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
 และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
**กรณีเด็กที่มีความประสงค์ไม่ใช้เตียงเสริมจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปีเท่านั้น**

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»