วันพฤหัสบดี, 18 กันยายน 2557
มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42
ทัวร์ญี่ปุ่น 32,900 ทัวร์โตเกียว ราคาถูก 5วัน (HB) ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.2557
ทัวร์ญี่ปุ่น Asia Atlantic Airlines (HB)
tourjapan01 ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อร่อยกับเมนูขาปูยักษ์ ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก  2014 ล่องทะเลสาบอาชิ  

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวราคาถูก ฟูจิ ฮาโกเน่ (อิสระ1วัน) เที่ยวชมหุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต นั่งรถไฟ ตะลุยโตเกียววัดนาริตะซัน ชินโชจิ ภูเขาไฟฟูจิ โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต อาบน้ำแร่แช่ออนเซน ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ/หุบเขาโอวาคุดานิ โตเกียว วัดอาซากุซะ อิออน พลาซ่า เมืองนาริตะ  อิสระเต็มวัน ไกด์นำท่านนั่งรถไฟตะลุยโตเกียว พัก ออนเซ็น 1 คืน + นาริตะ 2 คืน โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines (HB)

สายการบิน : Asia Atlantic Airlines (HB)
Code: TF-TYO-5D-HB

วันเดินทาง   ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
 
 

เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่

 
เด็กต่ำกว่า12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 09-13  ก.ค. 2557  33,900 33,900  33,900  31,900  7,500 
 18-22,23-27,25-29,29ก.ค.-1ส.ค.,30 ก.ค.-3 ส.ค.2557   30,900  30,900  30,900  29,900  7,500 
 22-26,27-31 ส.ค.557
  33,900  33,900 33,900  31,900  7,500 
 3-7,12-16,17-21,26-30 ก.ย.2557    33,900  33,900  33,900 31,900  7,500 


รีวิวโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น 32,900 ทัวร์โตเกียว ราคาถูก 5วัน (HB) ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.2557

ทัวร์ญี่ปุ่น  วันแรก กรุงเทพฯ  –  นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

21.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน Asia Atlantic Airlines (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 3 - 4) พบกับไกด์และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่พร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารตลอดจนสัมภาระของทุกท่าน*สิ่งที่ควรทราบ : สายการบินจะทำการปิดให้บริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 30 นาทีและไม่มีประกาศเตือนขึ้นเครื่อง ดังนั้นทุกท่านจำเป็นต้องพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที

 ทัวร์ญี่ปุ่น  วันที่สองวัดนาริตะซัน ชินโชจิ /ภูเขาไฟฟูจิ / โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต /อาบน้ำแร่แช่ออนเซน

01.00 น. เดินทางสู่ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines เที่ยวบินที่ HB 088  (บริการอาหารบนเครื่อง)
09.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว......ได้เวลาตะลุยกันแล้ว.....
นำท่าน เข้าสู่ วัดนาริตะซั น ชินโชจิ ( 8.5 ก.ม.) เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จัก มากที่สุดในภูมิภาคคันโต มีอายุกว่า 700 ปี อาคารหลักเป็นสถานที่สำหรับ สักการะบูชา ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดียโดยยังคง เอกลักษณ์ ของศิลปะแบบญี่ปุ่น เอาไว้ วัดแห่งนี้เป็นสำนักงานใหญ่ของ โรงเรียนสอนศาสนา ลัทธิชินกอน สร้างขึ้นโดยเจ้าคณะคันโจ ให้ทุกท่านได้เข้านมัสการ ขอพรองค์พระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเลือกซื้อวัตถุมงคลภายในวัด
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน JAPAN SET (มื้อที่ 1)
จากนั้น นำท่านชื่นชมความยิ่งใหญ่ของ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ยังไม่ทันหลับสนิท และเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นด้วยความสูงประมาณ 3,776 จากระดับน้ำทะเลและมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปีทำให้ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่สวย งามที่สุดในโลก ... เราจะนำท่านบรรยากาศของภูเขาไฟแห่งนี้ได้ใกล้ชิดถึง สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล นี่เป็นชั้นที่สูงที่สุดในการเดินทางโดยรถแล้วค่ะ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย หากไม่สามารถขึ้นไปด้านบนภูเขาไฟฟูจิได้ จะนำท่านไปถ่ายรูปที่จุด View point แทนค่ะ) อิสระให้ท่านได้เลือกมุมถูกใจ ณ ศาลเจ้าที่คอยปกปักรักษาภูเขาแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้เลือกชมและซื้อ “ขนมอร่อยและสินค้าพื้นเมือง” มากมาย
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) “มื้อพิเศษ ! ขาปูยักษ์”
*** หลังอาหารค่ำ อย่าพลาดเลยนะคะสำหรับ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามีสรรพคุณทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เลือดลมหมุนเวียน รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ดีเลยทีเดียว ***
20.00 น. ที่พัก KASUGAI VIEW ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

 ทัวร์ญี่ปุ่น  วันที่สามล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ/หุบเขาโอวาคุดานิ / โตเกียว / วัดอาซากุซะ /อิออน พลาซ่า  /   เมืองนาริตะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อ นำท่านล่องเรือ ชมทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่  นำท่านนั่งรถขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ “หุบเขานรก” เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิประมาณ 97 องศาเซลเซียส) พร้อมชิม “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง จะทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี อิสระ ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ,แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดี รวมทั้ง “คิตตี้ไข่ดำ” ซึ่งเป็นO-Top อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง YAKINIKU (มื้อที่ 4)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “โตเกียว” มหานครแห่งความล้ำ ทั้งวัฒนธรรม แฟชั่น และเทคโนโลยี  นำท่านซื้อของฝาก ณ ดิวตี้ฟรี ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายในราคา Duty Free
นำท่านไปยัง “วัดอาซะกุซ่า” วัดที่เชื่อว่ามี ความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพมากที่สุดในโตเกียว นำท่าน กราบนมัสการ ขอพร “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ภายในท่านสามารถ เลือก “ชมและเช่า” เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ด้านหน้าประตูทางเข้าวัดมี “โคมไฟยักษ์” ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสูงกว่า 4 เมตร ... อิสระให้ท่านได้เดิน “ชมและซื้อ” ที่ “ถนนนาคามิเซะ” มากมายกับสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็น “สินค้าพื้นเมือง”
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางญี่ปุ่น เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า กระเป๋าหรือขนมขบเคี้ยวรวมถึงเพลิดเพลินกับร้าน 100 เยน สินค้าราคาถูกคุณภาพญี่ปุ่น เชิญท่านเลือกซื้อเลือกหาได้ตามอัธยาศัย
มื้อค่ำ อิสระอาหาร
18.30 น. นำท่านเดินทาง สู่โรงแรมที่ พัก เมืองนาริตะ อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 72 ก.ม.
20.00 น. ที่พัก : MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA OR NARITA MAROUDO HOTEL หรือเทียบเท่า***

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่สี่อิสระเต็มวัน  ไกด์นำท่านนั่งรถไฟตะลุยโตเกียว

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
จากนั้น หลังอาหารเช้า วันนี้อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการตะลุยเมืองโตเกียวค่ะ ลองสัมผัสโตเกียวในแบบของท่านดูแล้วจะรู้ว่า “โตเกียวไม่มีขา” ถ้าอยากไปหา ต้องมาเองค่ะ
Good Shopping  ไกด์นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว ไม่จำกัดว่าเป็นย่านแฟชั่น หรือย่านใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าที่ชินจูกุจะมีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่าย ครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื่อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้ามียี่ห้อ หรือแบรนด์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้ามือสองร้านขายยาและยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆด้วย
และยังมีแหล่งช้อปที่หลายหลาย ที่ด้วยกัน อาทิเช่น
1.ฮาราจุกู (Harajuku)
แหล่งแฟชั่นหลุดโลกของชาวญี่ปุ่นวัยกะเตาะที่มักนัดกันแต่งตัวมาเดินโชว์เฉิดฉายกันในย่านนี้
2.กินซ่า (Ginza)
แหล่งร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมหรูหรา และร้านอาหาร ภัตตาคารระดับ 5 ดาว
3. อะคิฮะบาร่า (Akihabara)
แหล่งช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ
4. ชิบูย่า (Shibuya) เป็นแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อ ถนนของชิบูย่าเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมและแฟชั่นของวัยรุ่นในประเทศ ญี่ปุ่น และเป็นแหล่งกำเนิดของเทรนด์การแต่งตัวต่างๆ มากมาย
Good Food
1. ซาชิมิ
การนำอาหารทะเลมาแล่เป็นชิ้น แล้วทานกันสดๆ ดิบๆ ซึ่งใช้ศาสตร์และศิลป์ประกอบกันไม่น้อยทีเดียว เพื่อให้ได้ความสดและรสชาติที่ไม่สูญเสียจากการที่เนื้อเยื่อถูกทำลาย โดยเมนูหลักๆ ก็จะมีปลาแซลมอน, ปลาโอ (Maguro), ปลาโทโร่, ปลาซาบะ และปลาหมึกทั้งหลาย
2. ซูชิ
ข้าวปั้นหน้าปลาดิบที่จะมีการนำเนื้อปลาชนิดต่างๆ มาวางบนก้อนข้าว ซึ่งในปัจจุบันนอกจากปลาดิบแล้ว ก็มีการพัฒนาใช้อาหารชนิดอื่นมาทำเป็นหน้าข้าวปั้นด้วยละครับ ไม่ว่าจะเป็นไข่ปลา, เต้าหู้ญี่ปุ่น, ไข่หวาน ฯลฯ
3. ข้าวหน้าต่างๆ
เมนูจานด่วนที่จะนำข้าวใส่ชามแล้ววางเครื่องด้านบน (ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ) ไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าไก่, ข้าวหน้าปลาแซลมอน, ข้าวหน้าหมูทอด (ต้นตำรับเน้นเนื้อเป็นเนื้อ ไม่ใช่เนื้อผสมมันเหมือนบ้านเรา), ข้าวหน้าปลาไหล, ข้าวหน้าแกงกะหรี่ ฯลฯ
4. อาหารประเภทเส้น
หลักๆ แล้วจะมีอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง คือ ราเมง (บะหมี่เส้นเหลือง), โซบะ (เส้นออกสีเทา-ดำ และออกจะแข็งกว่าราเมงอยู่นิดหน่อย) และอุด้ง (ก๋วยเตี๋ยวเส้นขาว) ซึ่งทั้งสามแบบจะปรุงแต่งไม่แตกต่างกันสักเท่าไร
อิสระอาหารเที่ยงและเย็น,ไม่รวมค่าผ่านประตูหรือค่าธรรมเนียมต่างๆไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีบริการรถบัสรับส่งในวันนี้นะคะ^^ เราจะต้องตะลุยโตเกียวโดยการนั่งรถไฟ
บางโรงแรมบริเวณ นาริตะ ไม่สามารถนั่งรถ Shuttle bus Free ของโรงแรมได้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ เที่ยวละ 500-600 Yen / ท่าน 
20.00 น. ที่พัก : MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA OR NARITA MAROUDO HOTEL หรือเทียบเท่า***

ทัวร์ญี่ปุ่น   วันที่ห้าสนามบิน นาริตะ / สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)  (หลังอาหารเช้าตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย Check-Out)
08.30 น.  บ๊ายบาย ประเทศญี่ปุ่น ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
11.50 น.  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines เที่ยวบินที่ HB 089
16.40 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ต่างประเทศทัวร์ญี่ปุ่น 

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน พักนาริตะหรือชิบะ (ห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
5.ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
8.หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทริป
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
3.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
4.ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
5. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ)
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
(1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
(2) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
(4) กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
• กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท
• ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
• แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
• แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท
• แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
• แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 %
• ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำต่างๆ โดยจะสรุปส่วนที่คืนภายใน 7 วัน หลังจากกรุ๊ปนั้นๆ เดินทางกลับ

 


บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ.....

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หน้าหนาว...

เที่ยว ฮอกไกโด สัมผัสอากาศหนาว ปลายปี 2557 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมโดราเอม่อน สกายพาร์ค หมู่บ้านไอนุ...

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร เล่นสกีเมืองโทมามุ...

เที่ยวฮอกไกโด สัมผัสอากาศหนาว ปลายปี 2557 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สนุกสนานกิจกรรมบนลานสกีมากมาย เมืองอาซาฮิคาว่า เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า คามิกาว่า...

ทัวร์ฮอกไกโด ซับโปโร ใบไม้เปลี่ยนสี...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2557 สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะฮอกไกโด ...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2015...

เที่ยวญี่ปุ่น ปีใหม่ 2015 ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวมเมืองอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า คามิกาว่า ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน...

ทัวร์ฮอกไกโด ซับโปโร ใบไม้เปลี่ยนสี...

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2557 ใบไม้เปลี่ยนสี เยือนญี่ปุ่นดินแดน สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะฮอกไกโด ...

ทัวร์ฮอกไกโด สกีรีสอร์ท ปีใหม่...

เที่ยวญี่ปุ่น ปีใหม่ 2015 ทัวร์ฮอกไกโด โดราเอม่อน สกายพาร์ค โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว...

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร สกีรีสอร์ท...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หน้าหนาว สกีรีสอร์ท พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด...

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร สกีรีสอร์ท...

ทัวร์ฮอกไกโด สกีรีสอร์ท ปลายปี 2557 เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้นประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติค ดื่มด่ำกับความงดงามของ เมืองโอตารุ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด (กันยายน-ตุลาคม 2557) บินตรงสู่ฮอกไกโด ทัวร์ฮอกไกโด โดราเอมอนสกายปาร์ค พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็ง น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ตุลาคม 2014 สัมผัสวิถีชีวิตของ ชนเผ่าไอนุ ณ หมู่บ้านไอนุ ชนพื้นเมืองของเกาะฮ็อกไกโด พิสูจน์บ่อโคลนเดือด...

ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก เที่ยวซัปโปโร...

เที่ยวฮอกไกโด 3-7 ธันวาคม 2557 วันพ่อ ฮอกไกโด ซัปโปโร โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ...

ทัวร์ฮอกไกโด โซอุนเคียว ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ปลายปี2557 : เที่ยวฮอกไกโด โซอุนเคียว ซัปโปโร วันปิยะเดือนตุลาคม หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน...

«
»