วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2561
มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกยา โอซาก้า ปีใหม่ 2561
ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น ปราสาททอง ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2561


ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2018 ชมปราสาททองที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เดินเล่นที่ กิออน ย่านเมืองเก่าของเกียวโต เล่นหิมะ ท้าลมหนาวที่ลานสกี ร็อคโค สโนว์ พาร์ค ชมบรรยากาศริมอ่าวที่ โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ ชมแสงสีงานประดับไฟที่ นัมบะ พาร์ค เก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านชินไซบาชิ และ อิออน พลาซ่า
สายการบินThai Airways (TG)
Code:  
A4-NGO-OSA--5D3N-TG

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
 เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
  30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค.61
59,990 59,990 54,990 49,990 11,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2018 นาโกยา โอซาก้า

 ทัวร์ญี่ปุ่น  วันแรก  กรุงเทพฯ –  นาโกย่า  


22.00 น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

 ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่สอง   กรุงเทพฯ – นาโกย่า – เมืองเกียวโต – ปราสาททอง – กิออน


00.05 น.     เหินฟ้าสู่เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
07.30 น.    เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรประมาณ 1,400,000 คน และเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 794 จนถึง ค.ศ. 1868 ก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองเอโดะหรือเมืองโตเกียวในปัจจุบันนี้ เมืองเกียวโตจำลองแบบผังเมืองมาจากนครฉางอัน เมืองหลวงของจีนในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งปัจจุบันคือเมืองซีอาน ลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัดกับถนนเป็นรูปตารางซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชมปราสาททองหรือ “วัดคินคาคุจิ” เริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1397 บนเนินเขาคิตะยามะ ปราสาททองหลังนี้มีทั้งหมด 3 ชั้นโดยแต่ละชั้นจะมีรูปแบบของสถาปั ตยกรรมที่ต่างกันคือชั้นที่ 1 เป็นแบบพระราชวัง ชั้นที่ 2 เป็นแบบบ้านซามูไรและชั้นที่ 3 เป็นแบบวัดเซนโดยที่ชั้นที่ 2 และ 3 จะปิดด้วยทองคำแผ่นทั้งหมด บนหลังคาจะมีรูปปั้นนกฟีนิกซ์แบบจีนประดับอยู่ โดยตัวปราสาทมีลักษณะเด่นคือถูกแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ตั้งอยู่บริเวณริมสระน้ำทำให้เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ในสมัยโบราณยังเคยเป็นสถานที่ถกปัญหาของท่านโชกุนและเณรน้อยอิกคิวซังที่เป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปอีกด้วย ซึ่งที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1994 ด้วย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    หลังอาหารนำท่านสู่ย่าน กิออน เป็นย่านราตรีแห่งเกียวโต ที่จะสามารถเห็นเกอิชาเดินไปมาในบริเวณนี้ได้  ถนนเส้นหลักจะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านดื่มชาและร้านอาหารมากมาย ซึ่งแต่ละร้านก็จะการแสดงโชว์จากเกอิโกะและไมโกะ ซึ่งสวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในย่านนี้อาคารบ้านเรือนจะเป็นอาคารไม้แบบดั้งเดิม แต่ละหลังจะขนาดไม่ใหญ่ความกว้างประมาณ 5-6 เมตรเท่านั้น ถนนเส้นที่มีสีสันและผู้คนพลุกพล่านมากที่สุดก็คือเส้น ฮานามิ-โคจิ เป็นเส้นที่อยู่ระหว่างถนนชิโจและวัดเคนนินจิ

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เข้าพักโรงแรม Hotel Sun Line Kyoto หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

 ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่สาม  โกเบ – ร็อคโก สโนว์ พาร์ค –โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ – เมืองโอซาก้า    


เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองที่มีความงดงามและมีความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่ที่ติดอันดับ 6 ของโลกด้วย ดังนั้นเมืองโกเบจึงเป็นเมืองท่าเรือที่มีความสำคัญด้านการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร็อคโค สโนว์ พาร์ค เป็นลานสกีบนยอดเขาร็อคโกโดยลานสกีนั้นเป็นแบบที่สามารถเล่นได้อย่างสบายๆ ทั้งยังมีสโนว์แลนด์ ที่มีแผ่นเลื่อนหิมะให้สไลด์เล่นกันอย่างสนุกสนาน และโซนสำหรับเด็กที่ถึงแม้เล่นสกีไม่เป็นก็มาทำกิจกรรมปั้นตุ๊กตาหิมะแทนได้ ถือว่าเป้นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกันได้ทั้งครอบครัวอิสระให้ท่านเล่นเครื่องเล่นหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) *** ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น***

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    หลังอาหาร นำท่านสู่ โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ แหล่ง   ช้อปปิ้ง และย่านบันเทิงริมทะเลของเมืองโกเบ มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงหนังไปจนถึงสวนสนุก และที่นี่ยังเป็นจุดนัดพบของคู่รักหนุ่มสาว เนื่องจากทัศนียภาพของอ่าวริมทะเลของเมืองโกเบนั้นสุดแสนจะโรแมนติค มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เมืองที่ถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ามหานครโตเกียว อีกทั้งเมืองโอซาก้ายังได้รับสมญานามว่า “เวนิสตะวันออก” เนื่องจากเป็นเมืองที่มีคูคลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสำคัญๆ นั่นเอง

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เข้าพักโรงแรม Shin-Osaka Esaka Tokyu Rei หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

 ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่สี่  ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ชินไซบาชิ – นัมบะ พาร์ค


เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้ นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) หนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น สร้างขึ้นโดยโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวบรวมดินแดนญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของปราสาท การบูรณะปราสาท ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองโอซาก้าด้วย อิสระให้ท่านเดินชมความงามของปราสาทและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    หลังอาหารพาทุกท่านเข้าสู่ย่านแห่งการจับจ่ายใช้สอยของชาวเมืองโอซาก้าคือ ย่านชินไซบาชิ ย่านที่มีสินค้านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า, เสื้อผ้า, ร้านหนังสือและร้าน 100 เยน ร้านที่มีสินค้าแทบทุกแบบขายในราคาเพียง 100 เยน เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่างห้างไดมารูอีกด้วย เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ นัมบะ พาร์ค เป็นห้างสรรพสินค้า ที่จัดงาน “ Namba Hikari – Tabi ” ในช่วงฤดูหนาวเป็นงานที่เนรมิตรบริเวณย่านนัมบะให้เป็นสถานที่สุดโรแมนติกรับเทศกาลแห่งความสุขทั้งคริสต์มาส ปีใหม่ ไปจนถึงวันวาเลนไทน์โดยใช้ดวงไฟกว่า 600,000 ดวง ที่จะประดับประดาให้ที่นี่เป็นเหมือนสรวงสวรรค์ในยามค่ำคืน ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก อีกทั้งที่ห้างนี้ยังมีทั้งร้านค้าและร้านอาหารมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เข้าพักโรงแรม Shin-Osaka Esaka Tokyu Rei หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

 ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ห้า เก็บสตรอเบอร์รี่ – อิออน พลาซ่า – โอซาก้า – กรุงเทพฯ


เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้นำท่านเดินทางสู่สวนผลไม้ ให้ท่านสนุกสนานกับการเก็บสตรอเบอร์รี่ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)ใหม่ๆ สดๆ จากต้นที่เรียงรายเป็นทิวแถว และเต็มอิ่มกับการเก็บสตรอเบอร์รี่ทานจากต้นกันอย่างเพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆ หรือเลือกซื้อมาไว้รับประทานได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง    อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
หลังอาหารพาท่านช้อปปิ้งที่ อิออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้นและยังมีร้าน 100 เยน สินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ  ( B / - / - )

17.25 น.    เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 673
22.00 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ
•   กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 25 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 25 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์ญี่ปุ่น


อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

การสำรองการเดินทาง

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
3. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนการจองทัวร์

การชำระเงินและการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่    
มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ Snow Wall คามิโกจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2018 เที่ยวฮอกไกโด ชมซากุระ เยือนฮาโกดาเตะ เมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

«
»